Privaatsuspoliitika (sh küpsisepoliitika)

Käesolevas Modena Estonia OÜ privaatsusteates (edaspidi: Teade) kirjeldatakse, kuidas me töötleme (nt kogume, kasutame, avaldame, säilitame, edastame, kustutame) Teie isikuandmeid (andmed) ning antakse Teile teavet Teie kui andmesubjekti õiguste kohta. Samuti saate ülevaate küpsiste kasutamisest (Cookie Policy) meie veebisaitidel, sealhulgas lehekülgedel, millele pääseb meie mobiilirakenduste kaudu, eesmärgiga parandada meie veebisaitide kasutatavust.

Modena Estonia OÜ on isikuandmete vastutav töötleja ning vastutab Teie andmete töötlemise ja kaitsmise eest kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määrusega (EÜ) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ning selliste andmete vaba liikumise ja direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus), sise-eeskirjade ja põhimõtetega ning kohaldatavate riiklike õigusaktidega.

Vastutava töötleja nimi ja kontaktandmed

Modena Estonia OÜ (registrikood 14820592)

Asukoht 
Harju maakond, Tallinn, Kesklinna linnaosa, Pärnu mnt 105, 11312

E-post 
info@modena.ee

Telefon 
+372 58 042 366

Veebileht 
www.modena.ee

 

Oleme ametisse määranud andmekaitsespetsialisti, kellega saab ühendust võtta aadressil info@modena.ee.

 

Andmete liigid

Töötleme järgmisi Teie andmete liike:

 • identifitseerimisandmed – ees- ja perekonnanimi, isikukood jms;
 • dokumendiandmed – dokumendi number, väljaandmis- ja aegumiskuupäev, ostuarved jms;
 • kontaktandmed – e-post, telefoninumber, postiaadress jms;
 • asukohaandmed – Teie asukoha GPS-koordinaadid jms;
 • tarbijakäitumise andmed – maksekäitumise andmed, Modena veebilehe kasutamist puudutavad andmed, ostud, andmed vara kohta (maja, korter, auto jms);
 • digiandmed – küpsised, IP-aadress, veebisaidid ja tegevus sotsiaalvõrgustikes, muud internetis avalikult kättesaadavad andmed jms;
 • finantsandmed – OÜ Krediidiregister (www.taust.ee) ja Creditinfo Eesti AS (www.e-krediidiinfo.ee) andmebaasides kajastuvad andmed, Pensioniregistris olevad andmed ning teie pangakontol kajastuvad andmed.
Kuidas me Teie andmeid kogume?

Kogume Teie andmeid järgmistest allikatest:

 • Teie faktooringu- või krediiditaotlus meie veebisaitidel ja infotehnoloogia kanalites või avaldused, mille Te olete esitanud meie partneritele;
 • Teiega toimunud suhtlus telefoni ja e-posti teel või meie veebisaitide ja infotehnoloogia kanalite iseteeninduses;
 • meie ettevõttesisesed andmebaasid, mis põhinevad varasemate ostude andmetel, kui meil on õigus selliseid andmeid säilitada;
 • päringud mitmesugustest välistest andmebaasidest (nt OÜ Krediidiregister, Creditinfo Eesti AS vmt, mis on hädavajalikud teenuse osutamiseks).
Kui kaua me Teie andmeid säilitame?

Meil on õigus ja juriidiline kohustus salvestada kõik andmed, mis Te olete meile andnud. Kogume andmed Teie krediiditoimikusse, kus säilitame neid kõige rohkem seitse (7) aastat alates faktooringu- või krediidilepingu lõppemisest. Kui säilitame andmeid muul konkreetsel eesmärgil, on säilitamisaeg kirjas lõigus, mis käsitleb meiepoolset andmete kasutamist, vastava eesmärgi juures. Kui töötleme Teie andmeid Teie nõusolekul, võime kokku leppida ka teistsuguses säilitamisajas.

 

Kellele me Teie andmeid avaldame?

Olenevalt andmete töötlemise eesmärgist võime avaldada Teie andmeid eri liiki saajatele, nimelt:

 • meie tarnijad,
 • volitatud töötlejad,
 • krediidikontrolli asutused.

Avaldame Teie andmeid siiski vaid sellises ulatuses ja vormis, mis on vajalik käesolevas teates loetletud eesmärkide täitmiseks, ning üksnes meie lepingulistele partneritele, kellega oleme sõlminud kokkulepped, mis kaitsevad Teie õigusi ja vabadusi seoses Teie isikuandmetega. Meie volitatud töötlejate loeteluga võite alati tutvuda meie veebisaidil https://modena.ee/tingimused/volitatud-tootlejad/ või küsida teavet avaldamise kohta, võttes ühendust meie klienditeenindusega (info@modena.ee). Teatavatel juhtudel on meil ka juriidiline kohustus avaldada Teie andmeid ametiasutustele (nt uurimisasutused, maksuhaldurid, TTJA, Finantsinspektsioon), kuid seda üksnes kindlaksmääratud juriidilise kohustuse täitmiseks.

Kus me Teie andmeid töötleme?

Peame oma äritegevuses töötlema Teie andmeid selles teates osutatud tingimuste järgi. Töötleme Teie andmeid ELis ja ka teistes riikides. Kui meie tarnijad töötlevad Teie andmeid riikides, mis ei taga Teie õiguste piisavat kaitset, hindame hoolikalt kõiki asjaolusid ja veendume, et on kehtestatud asjakohased kaitsemeetmed selleks, et Teie õigusi ühelgi viisil ei kahjustataks. Tagame, et on olemas tingimused Teie õiguste teostamiseks ja tulemuslike õiguskaitsevahendite rakendamiseks.

Kuidas me Teie andmeid kasutame?

Töötleme Teie andmeid faktooringu- või krediidilepingu sõlmimiseks.

Faktooringu lepingu sõlmimiseks koostame Teie esitatud andmete põhjal pakkumise. Esitatud andmed saame välistest andmebaasidest, mis on kirjeldatud antud Privaatsusteates, mida töötleme selleks, et Teile pakkumus teha või sellest keelduda. Pakkumises määratakse kindlaks lepingu tingimused, mis on vajalik meiepoolseks riskianalüüsiks ja -haldamiseks. Seega, kui Te ei nõustu antud Privaatsusteatega, ei saa me Teie andmeid välistest andmebaasidest koguda ning Teile pakkumist teha.

Olemasoleva lepingu, nt ostulimiidi muutmiseks kogume ja kasutame Teie andmeid, et hinnata Teie usaldusväärsust.

Teie kontaktandmeid kasutades saadame Teile ka teavet ja lepingu dokumendid kas otse või telekommunikatsiooni- ja postiteenuste osutajate kaudu.

Kui Teil on meie ees täitmata kohustusi, on meil õigus meie lepingust tulenevaid rikutud õigusi täitmisele pöörata. Pärast maksetähtaega saadame meie või saadavad meie lepingulised partnerid Teile meeldetuletusi; kui Te meie meeldetuletustele ei vasta, võime avaldada andmeid Teie täitmata finantskohustuste kohta krediidiregistritele Creditinfo Eesti AS ning Krediidiregister OÜ vastavalt maksehäirete/ võlgnevusandmete avaldamise reeglitele.

Andmete abil võime esitada ka nõude Teie täitmata kohustuste kohta või anda sellised andmed meie volitatud inkassoteenuste osutaja(te)le. Kui olete oma kohustusi rikkunud, võime säilitada andmeid Teie täitmata kohustuste kohta kuni kümme aastat alates rikkumisest.

Töötleme Teie andmeid, et täita oma juriidilisi kohustusi, mis on peamiselt kindlaks määratud isikuandmete kaitse üldmääruses, isikuandmete kaitse seaduses, võlaõigusseaduses, krediidiandjate ja -vahendajate seaduses, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduses ning teistes kohaldatavates õigusaktides. Seaduslikult nõutavate andmete mitteesitamine ei võimalda meil faktooringu lepingut sõlmida.

Enne lepingu sõlmimist töötleme Teie kontaktandmeid, andmaks Teile teavet meie teenuse kohta, et saaksite teha informeeritud otsuse.

Järgime vastutustundlikkuse põhimõtet – selleks kogume taotluse käigus Teie isikuandmeid, finantsandmeid ja infot maksehäirete kohta, et hinnata Teie krediidivõimekust. Teil on õigus saada teavet andmete kohta, mida on kasutatud Teie krediidivõimelisuse hindamiseks ning esitada krediidiotsuse kohta vastuväiteid.

Rahapesu tõkestamiseks kogume andmeid Teie ja Teie isikut tõendava dokumendi kohta füüsiliselt või tehniliste vahendite abil. Avaldame teatavad andmed nende hulgast selleks, et kontrollida Teid teatavatest andmebaasidest, ja kasutame kogutud andmeid Teie isikusamasuse kontrollimiseks. Rahapesu tõkestamisega seonduvaid andmeid säilitatakse vähemalt viis (5) aastat alates faktooringulepingu lõppemisest.

Meil on auditeerimise, maksuaruandluse ja raamatupidamise kohustus. Nende kohustuste täitmiseks avaldame Teie teatavaid andmeid meie finantsnõustajatele, audiitoritele ja teistele teenuseosutajatele tingimusel, et nad alati tagavad Teie andmete konfidentsiaalsuse.

On võimalik, et peame täitma ka muid õigusaktidest (sealhulgas rahvusvahelistest lepingutest) tulenevaid kohustusi, ja võime töödelda nende kohustuste täitmisest saadud teavet. Selliseid andmeid töödeldakse alati rangelt sellise juriidilise kohustuse täitmise eesmärgil. Töötleme Teie andmeid õigustatud huvides. Õigustatud huvid on meie ettevõtte põhjalikult kaalutud huvid oma äritegevuses, sealhulgas pettuste avastamine ja ennetamine (rahapesuvastane järelevalvenimekiri, pettuste ja finantskuritegude avastamine ja ennetamine), teabe ja süsteemi turvalisus (andmete kaotsimineku eest kaitsev tarkvara, pahavara tõkestamine, veebiturvalisus). Veendumaks, et meie huvid on tasakaalus Teie huvidega, teeme iga töötlemistoimingu kohta, milles me andmeid meie õigustatud huvides töötleme, tasakaalutesti. Me töötleme Teie andmeid meie õigustatud huvides järgmistel eesmärkidel:

 • et saata Teile meie toodete ja teenuste kohta isiklikke turunduspakkumisi.

Võime kasutada Teie kontaktandmeid, et saata Teile teavet meie toodete ja teenuste kohta, mis sarnanevad nendega, mida pakume Teile praegu või pakkusime minevikus. Seda võidakse teha e-posti, SMSi või telefoni teel.

Et Teid tundma õppida ja saata Teile isiklikke pakkumisi, töötleme Teie isikuandmeid Teie vajaduste ja soovide rahuldamiseks.

Kui Te ei soovi saada meie otseturunduspakkumisi, võite igal ajal esitada meile nõudmise lõpetada Teie kontaktandmete kasutamine otseturunduseks. Sellisel juhul täidame Teie nõudmise mõistliku aja jooksul, mis on vajalik Teie nõudmise käitlemiseks. Teavet selle kohta, kuidas turundusteadetest loobuda, esitatakse ka turunduspakkumistes endis.

 

Töötleme Teie andmeid, et hoida ära finantspettusi.

Edastame Teie andmeid meie kontserni organisatsiooni piires, nt haldustoiminguteks, kooskõlas andmete edastamise õiguslike nõuetega.

Kogume Teie seadme kohta andmeid, et tagada meie võrgu turvalisus ja jälgida liiklust meie veebisaidil.

Töötame välja uusi tooteid ja teenuseid ning optimeerime olemasolevaid tooteid.

Alati, kui tugineme Teie andmete kasutamisel oma õigustatud huvile, oleme arvesse võtnud ning teadvustanud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid huve ja õigusi. Teie õigust privaatsusele kaitstakse alati piisavate kaitsemeetmetega. Teil on õigus esitada vastuväiteid oma andmete meie õigustatud huvides töötlemisele. Kui soovite vastuväite esitada, palun võtke ühendust meie klienditeenindusega. Juhime tähelepanu asjaolule, et võime andmete töötlemist jätkata, kui leiame, et meie õigustatud huvid on tasakaalus Teie õiguste ja vabadustega. Kui Teie vastuväide rahuldatakse, võib see takistada meil Teie andmeid teataval eesmärgil töödelda ja teenust osutada.

 

Aeg-ajalt võime koguda ja töödelda Teie andmeid Teie nõusoleku alusel. Teie nõusolek on vabatahtlik ja seda küsitakse asjakohaste andmetöötlustoimingute tegemiseks järgmistel eesmärkidel:

 • meie turunduspakkumiste saamine;
 • päring pensioniregistrisse finantsandmete kontrollimiseks nagu sissetulekute suurus ja olemasolu;
 • teiste ettevõtete turunduspakkumiste saamine meilt.

Võite oma nõusoleku igal ajal tasuta tagasi võtta emaili või klienditeeninduse kaudu.

 

Teie õigused

Enne kui saate oma õigusi teostada, peame tuvastama Teie isiku, et kaitsta Teie andmeid võimalike pettuste eest.

Teie taotlus täidetakse ühe (1) kuu jooksul.

Teil on igal ajal õigus saada teavet oma andmete kasutamise eesmärkide, liikide ja allika, saajate ja säilitusaegade ning oma õiguste kohta. Meie volitatud töötlejate kohta, kes Teie andmeid saavad, saate igal ajal teavet veebisaidilt https://modena.ee/tingimused/volitatud-tootlejad/.

Teil on õigus pääseda juurde oma andmetele, sealhulgas õigus saada koopia oma andmetest, mida töötleme.

Teil on õigus oma andmeid, mis Te olete meile esitanud lepingu sõlmimisel ja mida automaatsete vahenditega töödeldakse, üle kanda. Võite meilt ka taotleda oma andmete üleandmist teisele vastutavale töötlejale, kuid seda saame teha üksnes juhul, kui edastamine on tehniliselt võimalik.

Ajakohastame Teie andmeid, paludes Teil need aeg-ajalt, samuti seadusega nõutavatel juhtudel, üle vaadata. Kui leiate, et Teie andmed, mis on meie valduses, on ebaõiged, saate nõuda ebatäpsete andmete parandamist ja puudulike andmete täiendamist. Saate oma andmeid parandada või täiendada, võttes meiega ühendust ja esitades meile õiged või lisaandmed. Kui Teie andmete täpsus on vaidlustatud, saate nõuda oma andmete töötlemise piiramist seni, kuni me nende täpsust kontrollime.

Teil on õigus andmete töötlemist piirata. See tähendab, et salvestame Teie andmed, kuid ei kasuta neid ühelgi muul otstarbel, välja arvatud õigusaktidega lubatud ulatuses. Teil on ka õigus nõuda oma andmete kustutamist, kuid üksnes järgmistel seadusega ettenähtud juhtudel:

 • kui Teie andmed ei ole meile enam vajalikud või on ületanud ettenähtud säilitusaja;
 • kui olete tagasi võtnud oma nõusoleku juhul, kui andmeid töödeldakse Teie nõusoleku alusel; kui esitate vastuväite Teie andmete meie õigustatud huvides töötlemisele. Piirame töötlemist kuni Teie huvide kontrollimiseni;
 • kui Teie õigused jäävad peale, kustutame Teie nõudmisel Teie andmed;
 • kui andmed tuleb kustutada juriidilise kohustuse täitmiseks;
 • kui andmete töötlemine on ebaseaduslik.

Teil on õigus esitada vastuväide otsusele, mis põhineb Teie andmete töötlemisel üksnes automaatsel meetodil, sealhulgas profileerimisel.

Teil on õigus meiega igal ajal ühendust võtta, kui leiate, et oleme rikkunud Teie andmekaitseõigusest tulenevaid õigusi.

Kui leiate, et Teie õigusi, seoses isikuandmete töötlemisega, on rikutud, on Teil õigus pöörduda Andmekaitse Inspektsiooni (asukoht Tatari 39, Tallinn 10134; veebisait www.aki.ee) või kohtu poole.

Küpsistepoliitika (Cookie Policy)

Kasutame küpsiseid, et parandada meie veebisaitide, sealhulgas veebisaitide, millele pääseb juurde meie mobiilirakenduste kaudu, külastajate kogemusi. Käesolev Teate osa selgitab, mis on küpsised ja kuidas me neid oma veebisaitidel kasutame. Kui Te ei soovi küpsiseid meie veebisaidi sirvimise ajal vastu võtta, saate oma brauseri ja/või mobiiliseadme sätteid muuta nii, et see teavitaks Teid küpsiste vastuvõtmisest või võite küpsiseid piirata või blokeerida.

Küpsised on pisikesed failid, mis koosnevad tähtedest ja numbritest ja mille veebisaidi serverid Teie arvutisse paigutavad. Need võimaldavad veebisaidi omanikul eristada Teid teistest veebisaidi kasutajatest. Küpsiseid ei saa koodina käivitada ega viiruste edastamiseks kasutada ning need ei võimalda meil juurdepääsu Teie kõvakettale. Me ei saa Teie kõvakettalt mingit teavet lugeda, isegi kui me talletame seal küpsiseid.

Meie veebisaitidel küpsiste kaudu genereeritud andmeid saab kasutada erinevatel eesmärkidel, sealhulgas järgmistel eesmärkidel:

 • Rangelt vajalikud
  Need küpsised on hädavajalikud, et võimaldada Teil veebisaidil või rakenduses ringi liikuda ja kasutada selle funktsioone, näiteks pääseda juurde veebisaidi turvalistele aladele ja salvestada esemeid ostukorvi.
 • Võimekus
  Need küpsised koguvad teavet selle kohta, kuidas külastajad veebisaiti kasutavad, näiteks millistele lehtedele külastatakse külastajaid kõige sagedamini ja kas nad saavad tõrketeateid. Neid kasutatakse veebisaidi tulevastes versioonides toimimise parandamiseks.
 • Funktsionaalsus
  Need küpsised võimaldavad veebisaidil meeles pidada Teie tehtud valikuid, näiteks kasutajanime, keelt või piirkonda, kus viibite, ja pakkuda täiustatud isiklikke kogemusi.
 • Sihtimine või reklaamimine
  Neid küpsiseid kasutatakse Teie ja Teie huvidega seotud asjakohasema sisu edastamiseks. Me ei luba kolmandatel osapooltel oma veebisaidil ega rakenduses reklaamida, kuid me ei saa kontrollida reklaamijaid, kellel interneti-teenuse pakkujad lubavad reklaamida, kui sirvite internetis.

Seadusega on kohustatud Modena saama Teie nõusoleku igat tüüpi küpsiste jaoks, mida me paigutame, välja arvatud need, mis on “hädavajalikud”.

Lisateavet oma küpsiste haldamise kohta saate oma brauseri abifunktsioonist, oma mobiilseadme sätetest või veebisaidilt www.aboutcookies.org, mis pakub üksikasjalikku teavet küpsiste haldamise kohta populaarsetes brauserites. Pidage meeles, et osa meie veebisaitidest ei pruugi küpsiste keelamise korral korralikult töötada.

Ajakohasus

Käesolev Teade vaadatakse aeg-ajalt läbi ja seda võidakse muuta (peamiselt seaduste ja andmekaitsetavade järgimiseks). Ajakohastatud versioon avaldatakse meie veebisaidil. Teadet ajakohastati viimati 2021. aasta märtsis.